Search form

Markos 10:32

32Na, pagkakamhan kaiza minpasinged di sin Hisos doro ka siyodad nga Hirosalem. Si Hisos minhon-a kaniran pagpanaw. Siran nga mga sinarigan nangabereng gazed siran kay Hirosalem hel-anan iton na mga kaaway ni Hisos. Kamhan nahaldek sab ya mga tao nga min-iba kaniran kay basi madatngan siran na maonga. Na, ka wara pen siran dateng ka Hirosalem inpalain pagpatindeg ni Hisos ya toong mga sinarigan. Kamhan minsogod iza pagpakahagdam kaniran pag-otro kon onhon sa iza kay-an na mga tao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index