Search form

Markos 10:33

33nga nagalaong nga mamanaw di kita ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan doro kaiton nga dapit hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, iated hao doro ka mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kay hokman hao niran ka kamatazen. Kamhan iated sab hao niran dizan ka mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index