Search form

Markos 10:34

34Kamhan pagasorasorahen hao niran daw magapanelban. Pagkakamhan niran paglatos kanao patazen hao niran. Pagdateng ka ikatolong aldaw sokad ka kanaong pagkapatay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. Ani ini ya pakahagdam ni Hisos ka toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index