Search form

Markos 10:35

35Kamhan si Santiago daw si Howan nga dowang ka maanak ni Sibidiyo min-arani siran kan Hisos kay anlaong nga Maistro, kon mahimo ya hinawa mo anhangzo kami kontana kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index