Search form

Markos 10:37

37Minsambag siran nga kon somogot ko kay-an ka pagdateng na kanmong pagkahari palo-toon mo kami dizan ka kanmong sain. Ya isa kontana palo-toon dizan ka too mo. Ya isa dimbali ka wala mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index