Search form

Markos 10:38

38Kamhan minsambag si Hisos nga wara kamo makasabot kon ono ya inhangzo mazo kanao. Daw makaanget kamo ka mga kalised nga singed ka maazihan nao kay-an daw kanaong pagkapatay?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index