Search form

Markos 10:39

39Minsambag sirang dowa nga Hisos, makahimo kami kaiton. Kamhan minlaong iza kaniran nga ya mga kalised nga andateng kanao andateng sab matood kamazo. Ya kanaong pagkapatay ani gihapon ya kamazong pagkapatay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index