Search form

Markos 10:4

4Minsambag siran nga dizan ka soyat ni Moysis nga inbilin kanami intogotan ya tao ni Moysis nga ihatag ka toong asawa ya soyat para ka pagpamatood nga minpakigbelag di iza ka toong asawa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index