Search form

Markos 10:42

42Kamhan impatipon siran ni Hisos kay anlaong iza nga mahagdam kamo ka batasan na mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Magmandaray gazed siran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index