Search form

Markos 10:43

43Piro kamo nga kanaong mga sakop, diri kamo maghaod ka kanirang batasan kay dizan kamazo kon naazak ya isa nga iza ya labaw kinahanglan ampangalagad iza kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index