Search form

Markos 10:46

46Na, pagkakamhan kaiza minpasinged si Hisos ngaro ka longsod nga Hiriko. Masarang kataed ya tao nga minsonod kanangiza. Na, paggaring niran ka longsod nga Hiriko dizan ka kilid na karsada may nagalo-to nga isang nabota nga mang-azoay. Si Bartimayas ya ngaran nga maanak ni Timayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index