Search form

Markos 10:47

47Pagpakabati ka na nabota nga si Hisos nga taga Nazarit ani ya minlabay dizan kanangiza minsogod iza paghawag nagalaong nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-an mo hao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index