Search form

Markos 10:48

48Kamhan inbaheg iza na mga tao nagalaong nga magpahenek di ko dizan. Kamhan mintoda hinoa iza pagsinggit nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index