Search form

Markos 10:5

5Minsambag si Hisos nga intogotan kamo ni Moysis ka pagpakigbelag ka kamazong asawa kay mahagdam iza nga diri kamo gazed ampatoo ka sindo na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index