Search form

Markos 10:51

51Kamhan nangotana si Hisos nga daw ono ya gosto mo kanao? Minsambag ya nabota nga Ginoo, ya gosto nao nga makakita ya kanaong mata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index