Search form

Markos 11

1Na, pagpasinged nin Hisos ngaro arani ka siyodad nga Hirosalem mindateng di siran ka dowang ka bariyo nga Bitpahi daw Bitani dizan tenged ka bobong inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran 2nga nagalaong nga komaro kamo naa ka bariyo dizan ka hon-ahan mazo. Pagdateng ka mazo doro makakita kamo dazon ka isang batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo nga in-ektan dizan. Sokad wara masakzi na tao. Hobaden mazo iton daw tozokon mazo ngarini kanao. 3Kon may mangotana kamazo nga kay ono sa mazo inbadbadan ya kabayo magsambag kamo nga inkinahanglan ini na kanaming oloolo. Kamhan ioli ka pagdali.

4Na, pagkakamhan ni Hisos pagsogo kaniran namanaw sirang dowa paglargo. Nakitan niran matood ya kabayo nga in-ektan dizan ka gawas na alad. Paghobad pen niran kaiton 5nangotana ya mga mintindeg dizan nga onhon sa mazo iton nga kaw-en sa mazo itong kabayo? 6Minsambag siran nga togon ni Hisos ini. Kamhan mintogot dazon ya tao. 7Kamhan intozok dazon niran dizan kan Hisos ya kabayo. Inhanigan sab niran ka kanirang mga bado ya likod na kabayo kay sakzan koman ni Hisos. 8Pagpakasakay ka naiza inhanigan dazon ya dalan nga azihanan na kabayo ka mga bado na mga mataed nga tao. Impanbetangan disab na mga iba nga tao ka mga paka kay tahodon niran si Hisos. 9Kamhan ya mga minhon-a kan Hisos daw ya mga mahori namagdengandengan siran pagsinggit nga sazaen, sazaen kay iko ya mindateng garing ka Ginoo! Tagan naiza iko ka dakola nga gahem. 10Parig-enen sab naiza ya kanmong paghari ka mga tao singed gazed ka paghari ni Dabid nga kantang karaang tao. Sazaen, sazaen ya Diyos! Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos pagdateng naiza ka Hirosalem.

11Pagkakamhan kaiza minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagkakamhan naiza pagpaniid ka batasan na mga magsingbahay minbalik iza ka Bitani kay nadeleman di siran. Iba gihapon ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran.

12Na, pagkasonod nga aldaw ka pagpanaw niran dini ka Bitani imbengtas si Hisos. 13Kamhan doro ka hon-ahan nakitan naiza ya isang tanem ani ngaran ya igira. Nandahon di gazed iton. Kamhan min-arani si Hisos ka tanem kay sosihen kon may protas. Ambaza kay mga dahon ka sa. Kay diri pen kon tigbonga bisan min-ataas ya mga dahon. 14Kamhan minlaong si Hisos ka tanem nga sokad koman diri ko makapamonga bisan kon-o nga aldaw. Na, nabatian na toong mga sinarigan ya laong ni Hisos ka tanem.

15Na, pagpakadateng ka ni Hisos ka siyodad nga Hirosalem minseled iza pag-isab ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan impamogaw gazed naiza ya mga mamaligzaay daw ya mga mamalitay. Impandeeg sab naiza ya mga lamisa na mga Yodayo nga magsilihay ka mga kowarta nga indara na mga taga laing dapit. Impanowad disab naiza ya mga siya na mga magbaligzaay ka mga salapati nga mga ihaladay na mga tao ka Diyos. 16Kamhan diri siran togotan pagdara ka bisan ono dini ka pawa na dakolang lagkaw na Diyos. 17Kamhan minbaheg iza kaniran nga nagalaong nga may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya kanaong lagkaw ani ya lagkaw ka pagpangamozo na mga tao kanao. Ambaza kay inhinang di mazo iton ka datnganan na mga tolisan nga magapanlimbong ka mga tao. Ani ini ya inbaheg ni Hisos kaniran.

18Pagpakahagdam ka na mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga maistro namagsabotsabot siran nga onhon sa niran pagpapatay kan Hisos. Piro nahaldek siran kan Hisos kay ya mga tao naazak gazed siran ampanalinga ka sindo ni Hisos. 19Na, pagkadelem kaiza minlogwa sin Hisos ka siyodad nga Hirosalem.

20Pagkamasiselem kaiza nagapasinged sin Hisos dizan kaiton nga tanem nga igira. Nakitan niran nga nangalaza matood iton garing ka gamot ngaro ka mga oldot. 21Kamhan si Pidro nakataremdem iza kon in-ono ni Hisos kahabi agon minlaong iza kan Hisos nga Maistro, selengi! Nangalaza di gazed ya tanem nga ingabaan mo. 22Minsambag si Hisos nga magsarig kamo ka Diyos. 23Timan-an mazo gazed ini nga ya bobong dizan kon sogoon mo iton ka pagsibeg ngaro ka dagat ansibeg matood iton kon ansarig gazed kamo ka Diyos daw diri kamo andowadowa. 24Panabaan ta kamo nga kon heget ya pagtoo mazo ka Diyos madawat mazo ya bisan ono nga kamazong pangazoon dizan kanangiza. 25Wani pen ya sogo nao kamazo nga kon ampangamozo kamo ka Diyos pasaylohon mazo ya bisan sin-o nga nakasala kamazo dazaw pasaylohon isab kamo na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit. 26Piro kon diri kamo anpasaylo ka mga tao ka kanirang mga sala ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit diri isab iza anpasaylo ka kamazong mga sala.

27Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minbalik siran ka Hirosalem. Ka nagapanaw pen iza dalem ka dakolang lagkaw na Diyos may mga minkarini kanangiza nga mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas. 28Kamhan nangotana siran kan Hisos nga daw hain garing ya katenged mo ka pagbogaw ka mga tao kahabi? Daw sin-o ya minhatag kanmo ka katenged ka pagpadazon ka kanmong mga hinang dini kanami? 29Minsambag si Hisos kaniran nga wani sab ya pangotana nao kamazo. Kon makasambag kamo anipen hao magpanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka paghinang kaiton. 30Na, daw hain garing ya katenged ni Howan ka pagpamenzag ka mga tao? Magsambag kamo kanao.

31Kamhan namaglalislalis siran kon ono sa kontana ya kanirang isambag kan Hisos. Namaglaonglaong siran nga kon ansambag kita nga garing ka Diyos ya katenged ni Howan basi long-on kita ni Hisos nga kay ono sa nga wara sa kamo magtoo kan Howan? 32Piro kon ansambag kita nga garing ka tao ya katenged ni Howan pamookon kita na mga tao kay mintoo gazed siran nga si Howan ya matood nga propita na Diyos. 33Kamhan minsambag siran kan Hisos nga wara kami mahagdam. Kamhan minsambag isab si Hisos kaniran nga diri sab hao ampanan-og kamazo kon hain garing ya kanaong katenged ka pagpadazon ka kanaong mga inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index