Search form

Markos 11:1

1Na, pagpasinged nin Hisos ngaro arani ka siyodad nga Hirosalem mindateng di siran ka dowang ka bariyo nga Bitpahi daw Bitani dizan tenged ka bobong inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index