Search form

Markos 11:10

10Parig-enen sab naiza ya kanmong paghari ka mga tao singed gazed ka paghari ni Dabid nga kantang karaang tao. Sazaen, sazaen ya Diyos! Ani ini ya pagsaza na mga tao kan Hisos pagdateng naiza ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index