Search form

Markos 11:11

11Pagkakamhan kaiza minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Pagkakamhan naiza pagpaniid ka batasan na mga magsingbahay minbalik iza ka Bitani kay nadeleman di siran. Iba gihapon ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index