Search form

Markos 11:13

13Kamhan doro ka hon-ahan nakitan naiza ya isang tanem ani ngaran ya igira. Nandahon di gazed iton. Kamhan min-arani si Hisos ka tanem kay sosihen kon may protas. Ambaza kay mga dahon ka sa. Kay diri pen kon tigbonga bisan min-ataas ya mga dahon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index