Search form

Markos 11:15

15Na, pagpakadateng ka ni Hisos ka siyodad nga Hirosalem minseled iza pag-isab ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan impamogaw gazed naiza ya mga mamaligzaay daw ya mga mamalitay. Impandeeg sab naiza ya mga lamisa na mga Yodayo nga magsilihay ka mga kowarta nga indara na mga taga laing dapit. Impanowad disab naiza ya mga siya na mga magbaligzaay ka mga salapati nga mga ihaladay na mga tao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index