Search form

Markos 11:17

17Kamhan minbaheg iza kaniran nga nagalaong nga may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya kanaong lagkaw ani ya lagkaw ka pagpangamozo na mga tao kanao. Ambaza kay inhinang di mazo iton ka datnganan na mga tolisan nga magapanlimbong ka mga tao. Ani ini ya inbaheg ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index