Search form

Markos 11:18

18Pagpakahagdam ka na mga oloolo na mga pari na mga Yodayo daw ya mga maistro namagsabotsabot siran nga onhon sa niran pagpapatay kan Hisos. Piro nahaldek siran kan Hisos kay ya mga tao naazak gazed siran ampanalinga ka sindo ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index