Search form

Markos 11:2

2nga nagalaong nga komaro kamo naa ka bariyo dizan ka hon-ahan mazo. Pagdateng ka mazo doro makakita kamo dazon ka isang batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo nga in-ektan dizan. Sokad wara masakzi na tao. Hobaden mazo iton daw tozokon mazo ngarini kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index