Search form

Markos 11:20

20Pagkamasiselem kaiza nagapasinged sin Hisos dizan kaiton nga tanem nga igira. Nakitan niran nga nangalaza matood iton garing ka gamot ngaro ka mga oldot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index