Search form

Markos 11:21

21Kamhan si Pidro nakataremdem iza kon in-ono ni Hisos kahabi agon minlaong iza kan Hisos nga Maistro, selengi! Nangalaza di gazed ya tanem nga ingabaan mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index