Search form

Markos 11:23

23Timan-an mazo gazed ini nga ya bobong dizan kon sogoon mo iton ka pagsibeg ngaro ka dagat ansibeg matood iton kon ansarig gazed kamo ka Diyos daw diri kamo andowadowa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index