Search form

Markos 11:25

25Wani pen ya sogo nao kamazo nga kon ampangamozo kamo ka Diyos pasaylohon mazo ya bisan sin-o nga nakasala kamazo dazaw pasaylohon isab kamo na kamazong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index