Search form

Markos 11:26

26Piro kon diri kamo anpasaylo ka mga tao ka kanirang mga sala ya kamazong Ama nga nagahela daked ka langit diri isab iza anpasaylo ka kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index