Search form

Markos 11:27

27Pagkakamhan ni Hisos pagsindo kaniran minbalik siran ka Hirosalem. Ka nagapanaw pen iza dalem ka dakolang lagkaw na Diyos may mga minkarini kanangiza nga mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index