Search form

Markos 11:28

28Kamhan nangotana siran kan Hisos nga daw hain garing ya katenged mo ka pagbogaw ka mga tao kahabi? Daw sin-o ya minhatag kanmo ka katenged ka pagpadazon ka kanmong mga hinang dini kanami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index