Search form

Markos 11:4

4Na, pagkakamhan ni Hisos pagsogo kaniran namanaw sirang dowa paglargo. Nakitan niran matood ya kabayo nga in-ektan dizan ka gawas na alad. Paghobad pen niran kaiton

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index