Search form

Markos 11:8

8Pagpakasakay ka naiza inhanigan dazon ya dalan nga azihanan na kabayo ka mga bado na mga mataed nga tao. Impanbetangan disab na mga iba nga tao ka mga paka kay tahodon niran si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index