Search form

Markos 11:9

9Kamhan ya mga minhon-a kan Hisos daw ya mga mahori namagdengandengan siran pagsinggit nga sazaen, sazaen kay iko ya mindateng garing ka Ginoo! Tagan naiza iko ka dakola nga gahem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index