Search form

Markos 12

1Pagkakamhan ni Hisos pagsambag ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo minsogod iza pagpanaba kaniran ka pamolinged nagalaong nga may isang tao nga mintanem ka oma nga tamnanan ka mga obas. Inlibotan ya oma ka alad. Kamhan impakabotan naiza ya lopa kay hinangen ya salodanan ka sapa para ka pagkepeg ka mga obas. Kamhan inhinang naiza ya ataas nga lagkaw nga bantazan ka mga tanem. Kamhan nandapit iza ka mga saop. Kamhan minpanaw iza ngaro ka laing dapit. 2Pagkahapit di anihen ya mga obas impakaro naiza ya toong sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong mga kabahinan. 3Kamhan pagdateng na mga sogoonon ka mga saop indakep hinoa niran kamhan imbonalan. Impaoli sab wara katagi. 4Ka wara pen madogay insogo disab pagpakaro ya laing sogoonon piro imbonalan gihapon niran ya toong olo diri tahodon. 5In-otrohan pagsogo ya laing sogoonon piro baza-baza nga impatay di gazed. Kamhan mataed pen gihapon ya mga sogoonon nga impakaro piro impamagbonalan ya isa daw impamagpatay sab ya mga iba. 6Na, isa koman gazed ya nabilin. Ani iza ya maanak na tag-iza nga toong naazakan. Na, ya impakaro na tag-iza nga kataposan di gazed ani di izang maanak. Kay nagahena-hena iza nga tahodon gazed niran ya kanaong maanak. 7Kamhan pagpakakita na mga saop nga wani di kaan andateng di ya maanak na tag-iza namagsabotsabot dazon siran nga waton di ngarini kanta ya maanak na tag-iza nga magdawatay kay-an kaini nga lopa nga toong irinsiya. Hala, pamagpatazen ta iza kay dazaw kita ka mazoy makapolos ka pagpanag-iza ka lopa. 8Kamhan impamagtagenan matood niran ya maanak daw impamagpatay. Kamhan intimbag ya toong lawas ngaro ka gawas na alad na tanem. 9Na, daw magaono sa koman ya tag-iza na lopa kaniran? Ankaro pen iza ka toong mga saop kay patazen gazed naiza siran. Kamhan pasaopan naiza ya tanem ka lain.

10Pagkakamhan ni Hisos pagpamolinged kaniran mintiwas iza paglaong nga daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw. 11Inhinang iton na Ginoo kamhan madazaw gazed iton pagpakakita nami. Kilalhen mazo nga ya dakolang matimgas nga bato nga inbizaan mazo ani hao.

12Na, pagpakabati na mga maistro na mga Yodayo daw ya mga malaas makasabot dazon siran nga naigo siran ka pamolinged ni Hisos. Agon pamagdakpen niran kontana si Hisos piro mahaldek siran ka mga tao. Kamhan namanaw di siran.

13Kamhan pakarohon niran ya mga Parasiyo daw ya mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari. Kay magalit-agen kontana si Hisos pagpanaba. 14Pagdateng niran nagalaong siran nga Maistro, mahagdam kami nga matadeng ya batasan mo daw matood ya mga panaba mo. Pagtoldo sab mo ka sindo na Diyos waray pinalabi mo nga bisan sin-o nga taohana. Na, panabaan mo kami. Daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis kan Sisar nga hari nga nakadaeg ka kantang lopa? 15Daw ambazad kami kon diri?

Na, mahagdam si Hisos nga daeten iza kontana kamhan minbales iza pagpangotana kaniran nagalaong nga kay ono sa kamo minporba kamo kanao? Dadhen mazo ngarini ya isang palata nga kowarta kay anseleng hao kaiton. 16Paghatag niran ka kowarta kan Hisos nangotana iza kaniran nga daw kanin-ong bayho ini ka kowarta? Daw kanin-ong ngaran ya insoyat dini? Minsambag siran nga kan Sisar gazed iton. 17Kamhan minsambag si Hisos nga bayri mazo ya azoon ni Sisar kamazo. Bayri sab mazo ya azoon na Diyos kamazo. Kamhan nabereng siran kay diri siran makahimo ka paglalis kan Hisos.

18Pagkakaan kaiza minkarini disab kan Hisos ya mga maistro na mga Yodayo ani ngaran ya Sadosiyo. Ya kanirang toldoan ya mga namola di nga tao diri gazed mabohi pagbalik garing ka lebeng. Na, nangotana siran kan Hisos nga 19Maistro, ya kanaming karaan nga si Moysis imbilinan sa kami ka soyat kay nagatogon kanami nga kon mapatay ya isang tao kamhan imbilin ya asawa piro waray maanak kinahanglan ya lomon na napatay anikay makapangasawa ka toong ipag nga nabalo di dazaw ampanganak. Kamhan mabohi ka ya ngaran na toong magorang nga napatay. Ani ini ya togon ni Moysis kanami.

20Na, izang mahon-a pen may maglomon nga pitong ka amaama. Naminze di ya kamagorangan. Kamhan napatay di iza ka waray maanak. 21Kamhan ya toong asawa nga nabalo di impangasawa na primirong manghod. Pagkakamhan kaiza napatay kasab ya primirong manghod nga waray maanak. Singed kaiton ya kahimtang na ikadowang manghod 22keteb ka gipos-an. Pagkahorot niran pagkapatay anipen mapatay ya babazi nga nabalo ka pitong ka maglomon. 23Na, Maistro, wani ya pangotana nami kanmo kay mintoldo iko nga may tirmino ka pagbohi ka mga tao nga nangapatay. Daw kanin-ong asawa itong babazi kon mabohi pag-isab ya mga namagsonodsonod nga pitong ka maglomon kay iza ya asawa nirang tanan?

24Minsambag si Hisos nga sazep mazo iton kay wara pen kamo makasabot ka daan pinasoyat na Diyos daw toong gahem. 25Kay ka pagpangabohi na mga tao kay-an diri di magkaminze ya mga amaama daw ya mga babazi kay nabag-o di ya kanirang mga batasan singed ka batasan na mga sogoonon nga taga langit. 26Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Daw wara kamo magbasa ka libro nga insoyat ni Moysis nagalaong nga izang mahon-a pen mintindeg iza dizan tenged ka sagbet nga dogihen nga nagalaga. Kamhan may nabatian naiza nga saba na Diyos nga garing ka sagbet nagalaong nga hao nga Diyos ani ya hawagenen na kamazong mga karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob. Ani ini ya impasoyat na Diyos. Kamhan bisan patay di ya mga karaan magahawagen pen niran ya Diyos kay bohi ka siran daked. 27Kamhan iza ya Diyos na mga bohi nga tao, diri kon Diyos na mga patay. Kamo nga mga Sadosiyo dakola ya sazep mazo kay nagatoldo kamo ka mga tao nga ya mga napatay nga tao diri mabohi pag-isab garing ka lebeng.

28Na, may isang maistro ka tinoohan na mga Yodayo nga nanalinga kaizang paglalis na mga Sadosiyo kan Hisos. Mahagdam iza nga insakto gazed ya inkasambag ni Hisos. Kamhan nangotana iza nga Maistro, dizan ka kasogoan na Diyos daw ono ya labaw nga sogo?

29Minsambag si Hisos nga wani ya labaw nga sogo na Diyos nagalaong nga kamo nga mga kaliwatan ni Israil, manalinga kamo. Isa ka gazed ya Ginoo, waray lain. Ya Ginoo ani iza ya kantang Diyos. 30Kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza. Ani ini ya labaw nga sogo. 31Kamhan may ikadowang sogo nga kinahanglan mag-azak kamo ka kamazong iba singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen. Ani ini ya dowang bolos nga sogo nga labaw ka mga iba nga sogo.

32Kamhan minsambag ya maistro na mga Yodayo nga Maistro, insakto iton. Matood nga isa ka gazed ya Ginoo, waray lain. 33Kamhan kon ampalabaw kami ka kaazak nami kanangiza dini ka tanan naming kaogaringen, kon maazak sab kami ka kanaming kaibahan singed ka pag-azak nami ka kanaming kaogaringen, madazaw gazed iton ka batasan mazo ka pagpansonog ka mga ihazep ka paghawag ka Diyos.

34Na, pagpakabati ni Hisos ka insambag naizang maistro nagalaong iza nga madazaw ya kanmong hena-hena. Kon tomanen mo iton nga mga sogo, ya Diyos ani gazed ya insakopan mo. Ani ini ya sambag ni Hisos. Kamhan sokad kaiton wara di siran makasigi pagbalik pagpangotana kan Hisos.

35Ka nagasindo pen si Hisos dalem ka dakolang lagkaw na Diyos nagalaong iza nga maghena-hena naa kamo ka intoldo na mga maistro na mga Yodayo nagalaong nga kaliwat ka lamang ni Dabid si Kristo. 36Na, diri kon matood ya kanirang pagtoldo kay kawandini pen minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo pagtandeg na Madazaw nga Ispirito na Diyos ka toong hinawa. Kay minlaong iza nga ya Diyos ani ya minpanaba ka kanaong Ginoo nga lomo-to ko naa dini ka kanaong too hangtod ka pagpakadaeg nao ka kanmong mga kaaway. Ani ini ya daan mga panaba ni Dabid mahitenged kan Kristo nga hari nga pinili na Diyos. 37Kamhan kon minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo daw ono say toong pagkakaliwat ka lamang ni Dabid?

Na, ya mga mataed nga tao naazak gazed siran pagpangalinga ka toldoan ni Hisos. 38Kamhan mindogang iza paglaong nga maghamarag kamo ka batasan na mga maistro ka mga Yodayo. Kay magabado siran ka mga ataas nga bado. Kamhan an-azi siran dizan ka mirkado kay naazak gazed siran nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kaniran. 39Kada pagpista daw kada pagsingba naazak siran kon palo-toon siran ka magazong dapit. 40Magapanlimbong sab siran ka mga balo nga babazi dazaw makaangken siran ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen sab niran ya kanirang pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton niran ya kanirang mga sala. Agon pahamtangan siran na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga nakasala.

41Pagkakamhan kaiza nagalo-to si Hisos dalem ka dakolang lagkaw na Diyos. Atbang iza ka betanganan ka kowarta nga ihaladay na mga tao. Kamhan minpaniid iza ka mga mataed nga tao nga minholog ka kanirang mga halad. Mataed ya mga kowartahan nga minholog ka dakolang kowarta. 42Min-azi disab dizan ya isang balo nga babazi nga pobri gazed iza. Dos sintabos ka lamang ya toong inhatag. 43Kamhan minpatipon si Hisos ka toong mga sinarigan kay nagalaong iza kaniran nga timan-an mazo gazed ini nga ya dos sintabos nga inhatag naitong balo nga pobri labaw gazed iton ka tibolos kowarta nga inhatag na mga iba nga tao. 44Kay dakola pen ya kowarta niran piro nawara di gazed ya kowarta na babazi kay inhorot di naiza ka paghalad ya toong panginabohi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index