Search form

Markos 12:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagsambag ka mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo minsogod iza pagpanaba kaniran ka pamolinged nagalaong nga may isang tao nga mintanem ka oma nga tamnanan ka mga obas. Inlibotan ya oma ka alad. Kamhan impakabotan naiza ya lopa kay hinangen ya salodanan ka sapa para ka pagkepeg ka mga obas. Kamhan inhinang naiza ya ataas nga lagkaw nga bantazan ka mga tanem. Kamhan nandapit iza ka mga saop. Kamhan minpanaw iza ngaro ka laing dapit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index