Search form

Markos 12:10

10Pagkakamhan ni Hisos pagpamolinged kaniran mintiwas iza paglaong nga daw wara pen kamo makabasa ka daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya matimgas nga bato nga inbizaan na mga minhinang ka lagkaw ani ya nahinang nga sinarigan ka pagparig-en ka primirong ogdok na lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index