Search form

Markos 12:13

13Kamhan pakarohon niran ya mga Parasiyo daw ya mga Yodayo nga minsakop di kan Hirodis nga hari. Kay magalit-agen kontana si Hisos pagpanaba.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index