Search form

Markos 12:14

14Pagdateng niran nagalaong siran nga Maistro, mahagdam kami nga matadeng ya batasan mo daw matood ya mga panaba mo. Pagtoldo sab mo ka sindo na Diyos waray pinalabi mo nga bisan sin-o nga taohana. Na, panabaan mo kami. Daw makalapas kami ka balaed na mga Yodayo kon ambazad kami ka bohis kan Sisar nga hari nga nakadaeg ka kantang lopa?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index