Search form

Markos 12:16

16Paghatag niran ka kowarta kan Hisos nangotana iza kaniran nga daw kanin-ong bayho ini ka kowarta? Daw kanin-ong ngaran ya insoyat dini? Minsambag siran nga kan Sisar gazed iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index