Search form

Markos 12:17

17Kamhan minsambag si Hisos nga bayri mazo ya azoon ni Sisar kamazo. Bayri sab mazo ya azoon na Diyos kamazo. Kamhan nabereng siran kay diri siran makahimo ka paglalis kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index