Search form

Markos 12:19

19Maistro, ya kanaming karaan nga si Moysis imbilinan sa kami ka soyat kay nagatogon kanami nga kon mapatay ya isang tao kamhan imbilin ya asawa piro waray maanak kinahanglan ya lomon na napatay anikay makapangasawa ka toong ipag nga nabalo di dazaw ampanganak. Kamhan mabohi ka ya ngaran na toong magorang nga napatay. Ani ini ya togon ni Moysis kanami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index