Search form

Markos 12:21

21Kamhan ya toong asawa nga nabalo di impangasawa na primirong manghod. Pagkakamhan kaiza napatay kasab ya primirong manghod nga waray maanak. Singed kaiton ya kahimtang na ikadowang manghod

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index