Search form

Markos 12:26

26Mahimo gazed ya pagpabohi na Diyos ka mga tao pagbalik garing ka lebeng. Daw wara kamo magbasa ka libro nga insoyat ni Moysis nagalaong nga izang mahon-a pen mintindeg iza dizan tenged ka sagbet nga dogihen nga nagalaga. Kamhan may nabatian naiza nga saba na Diyos nga garing ka sagbet nagalaong nga hao nga Diyos ani ya hawagenen na kamazong mga karaan nga si Abraham daw si Isak daw si Hakob. Ani ini ya impasoyat na Diyos. Kamhan bisan patay di ya mga karaan magahawagen pen niran ya Diyos kay bohi ka siran daked.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index