Search form

Markos 12:27

27Kamhan iza ya Diyos na mga bohi nga tao, diri kon Diyos na mga patay. Kamo nga mga Sadosiyo dakola ya sazep mazo kay nagatoldo kamo ka mga tao nga ya mga napatay nga tao diri mabohi pag-isab garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index