Search form

Markos 12:28

28Na, may isang maistro ka tinoohan na mga Yodayo nga nanalinga kaizang paglalis na mga Sadosiyo kan Hisos. Mahagdam iza nga insakto gazed ya inkasambag ni Hisos. Kamhan nangotana iza nga Maistro, dizan ka kasogoan na Diyos daw ono ya labaw nga sogo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index