Search form

Markos 12:29

29Minsambag si Hisos nga wani ya labaw nga sogo na Diyos nagalaong nga kamo nga mga kaliwatan ni Israil, manalinga kamo. Isa ka gazed ya Ginoo, waray lain. Ya Ginoo ani iza ya kantang Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index