Search form

Markos 12:30

30Kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza. Ani ini ya labaw nga sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index