Search form

Markos 12:31

31Kamhan may ikadowang sogo nga kinahanglan mag-azak kamo ka kamazong iba singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen. Ani ini ya dowang bolos nga sogo nga labaw ka mga iba nga sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index