Search form

Markos 12:37

37Kamhan kon minngaran si Dabid kan Kristo nga toong Ginoo daw ono say toong pagkakaliwat ka lamang ni Dabid?

Na, ya mga mataed nga tao naazak gazed siran pagpangalinga ka toldoan ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index